ДруштвоНајновијеФоча

Ревизори ГСР Српске дали мишљење с резервом Медицинском факултету Фоча

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, својим планом за 2023. годину, по први пут, у преко 20 година свог постојања, је предвидјела озбиљнији преглед стања у високошколским установама у овом Републици Српској.

Предвиђена је, а у међувремену и проведена, финансијска ревизија 8 високошколских установа у Републици Српској – 5 из Бањалуке, 2 са Пала и једне из Фоче.

Проведена је финансијска ревизија за 2022. годину: Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву, Правног факултета Универзитета у Бања Луци, Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Машинског факултета Универзитета у Бања Луци, Електротехничког факултета Универзитета у Бања Луци, Технолошког факултета Универзитета у Бања Луци, Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву и Пољопривредног факултета Универзитета у Бања Луци.

Само је један од наведених, Електротехнички факултет Бањалука, добио позитивне оцјене за обје компоненте финансијске ревизије – и финансијске извјештаје и усклађеност пословања са законима и другим прописима. Још три су добила једно позитивно, а једно мишљење с резервом, а 4 од 8 ревидираних има мишљење с резервом за обје компоненте финансијске ревизије.

Један од факултета са најлошијим оцјенама је Медицински факултет Фоча, који је за финансијске извјештаје добио мишљење с резервом, а за усклађеност са законима и другим прописима мишљење с резервом уз додатно скретање пажње, те 6 препорука за отклањање уочених неправилности, грешака и незаконитости.

Оцјена за финансијске извјештаје темељена је на откривеном кршењу Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Наиме, ревизори су утврдили да су краткорочна потраживања и остали приходи обрачунског карактера потцијењени у најмањем износу за 361.450 КМ, јер потраживања од студената нису призната и евидентирана.

Мишљење с резервом за усклађеност са законима и другим прописима, дата је на основу евидентираног кршења Закона о јавним набавкама и Посебног колективног уговора за запослене у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске.

Наиме, за набавке извршене у вриједности од најмање 31.262 КМ, које се односе на услуге текућег одржавања аутомобила, услуге превоза, набавке пелета и компјутерског материјала, нису проведени поступци јавних набавки и нису закључени уговори, што представља кршење Закона. А при обрачуну личних примања, запосленима су исплаћене накнаде по основу повећаног обима посла и накнаде на име замјене привремено одсутног радника, које нису прописане Колективним уговором.

Иначе, ова установа је, закључно са 31.12.2022. године имала укупно 157 запослених, од којих је 80 наставно особље, запослених на неодређено вријеме, укључујући декана и три продекана. Преосталих 77 извршилаца је административно особље.

У препорукама Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, декану Факултета у Фочи и ректору Универзитета Источно Сарајево, наложено је да обезбиједе усклађивање назива радних мјеста, број извршилаца и опис послова са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, те да досљедно примјењују одредбе Закона о јавним набавкама.

Декану Медицинског факултета препоручено је да обезбиједи да се лична примања по основу накнада обрачунавају и исплаћују у складу са одредбама Посебног колективног уговора за запослене у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске. Такође и да обезбиједи да се интерни акти ускладе са законским прописима, те успостави евиденција о коришћењу службених возила за праћење потрошње горива и трошкова текућег одржавања у складу са Правилником.

Невезано за дате оцјене, ревизори су скренули пажњу на чињеницу да Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске још увијек није донијело Упутство о начину обрачуна накнаде трошкова превоза запослених у установама високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, којим би се ближе уредила накнада за превоз запослених на посао и са посла, како је прописано у Посебном колективном уговору за запослене у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске.

Својеврстан је куриозитет да поменуто министарство, као најодговорнија институција за област високог образовања у Републици Српској, и институција од које се очекује сређивање стања и отклањање слабости у високом школству, има више установљених проблема и већи број добијених ревизорских препорука него иједан у овом циклусу ревидирани факултет.

Министарство, наиме, спада међу најлошије оцијењена министарства Владе Републике Српске, односно, међу свега три од 16 министарстава Владе Српске која за финансијску ревизију за 2022. нису добила ниједну позитивну оцјену. За отклањање уочених слабости, грешака и незаконитости добило је 12 ревизорских препорука. Притом, ради се о наставку пада, започетом у претходној финансијској ревизији (за 2021. годину) када је Министарство, након прве двије године свог постојања у овом облику, са свим позитивним оцјенама, добило мишљење с резервом за усклађеност пословања са законима и другим прописима, а ове године (за ФР за 2022.), дакле, и за финансијске извјештаје.

Докумет ревизије можете преузети кликом на везу ОВДЈЕ.

Извор: Ревизије инфо